Mẫu nhà đẹp

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay6
mod_vvisit_counterHôm qua169
mod_vvisit_counterTuần này472
mod_vvisit_counterTuần trước518
mod_vvisit_counterTháng này1951
mod_vvisit_counterTháng trước3179
mod_vvisit_counterTổng cộng723270

We have: 4 guests online
Địa chỉ IP: 54.163.39.19
 , 
Hôm nay: Tháng 1 19, 2018
Downloads
Xem toàn bộ Tìm kiếm Đăng tài liệu
Category: Tiêu chuẩn xây dựng
 <<  Page: 3 of 3
Vui lòng đăng ký thành viên và đăng nhập mới có quyền tải tài liệu từ kho này.

Files:
Thành phần, nội dung và khối lượng lập các dự án đầu tư thủy lợi - lập thiết kế công trình thủy lợi

14 TCN 118 - 119

Date
File size
Hits
2010-12-17
1.07 MB
6
14 TCN 145-2005 Hướng dẫn lập đề cương khảo sát công trình thủy lợi

Tiêu chuẩn khảo sát công trình thủy lợi

Date
File size
Hits
2010-12-17
923.25 KB
7
tiêu chuẩn khảo sát thủy lợi

14TCN141-2005 Quy phạm đo vẽ mặt cắt - bình đồ địa hình công trình thủy lợi

Date
File size
Hits
2010-12-17
1.6 MB
5
Tiêu chuẩn khảo sát đường ô tô 22TCN263-2000

Date
File size
Hits
2010-12-05
979.3 KB
33
Công tác đất - quy phạm ti công và nghiệm thu theo TCVN4447/1987

Công tác đất, những vấn đề liên quan đến thi công và nghiệm thu theo TCVN 4447-1987

Tải tiêu chuẩn tại đây

Date
File size
Hits
2010-12-05
517.3 KB
30
Tải toàn bộ biên bản tại đây

Date
File size
Hits
2010-12-05
634.5 KB
11
Tiêu chuẩn thiết kế đường 4054

TCVN 4054 : 2005  do TiÓu ban Kü thuËt Tiªu chuÈn TCVN/TC98/SC2 C«ng tr×nh giao th«ng ®­êng bé hoµn thiÖn ¶i trªn c¬ së dù th¶o ®Ò nghÞ cña Bé Giao th«ng VËn t¶i,Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng xÐt duyhiÖn Öt, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ban hµnh.

Date
File size
Hits
2010-11-18
979.13 KB
5
Tiêu chuẩn "Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu"

 

QuyÕt ®Þnh cña bé tr|ëng Bé X©y dùng
VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 326 : 2004 " Cäc khoan nhåi - Tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm
thu " 
 
bé tr|ëng Bé X©y dùng
 
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36  / 2003 / N§-CP ngµy 4 / 4  / 2003 cña ChÝnh phñ quy
®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. 
- XÐt ®Ò  nghÞ  cña ViÖn tr|ëng ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng t¹i c«ng v¨n
sè  967 / CV-VKH ngµy 11/ 10 / 2004 vµ Vô tr|ëng Vô Khoa hä
Date
File size
Hits
2010-11-11
225.61 KB
5

Tin xây dựng


Thông tư 04/2010/TT-BXD về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế cho TT05/2007/TT-BXD ...

November 14, 2010, 3:00 pm

Read more...


Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. ...

July 14, 2015, 8:57 am

Read more...


Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình. ...

July 14, 2015, 9:11 am

Read more...


Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2015 và thay thế Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. ...

July 14, 2015, 9:16 am

Read more...


Nghị định số 63/2014/NĐ-CP NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu ...

July 14, 2015, 9:18 am

Read more...


Nghị định này hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng. ...

July 14, 2015, 9:21 am

Read more...

SHOW:

Hỗ trợ trực tuyến

vanminhit
binhsa1
Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Quang Hạnh